God Man och Förvaltarförening Umeå

DIN TRYGGHET I FÖRVALTARSKAPET

TILL DIG SOM ÄR GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

Umeå God man- och Förvaltarförening bildades 2000. Föreningens syfte är att erbjuda gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsbyte och ge stöd för ökad delaktighet och kompetens så att våra medlemmar på bästa möjliga sätt kan fullgöra sina uppdrag.

Föreningen skall samverka/samarbeta för medlemmars gemensamma frågor gentemot överförmyndarenheten, övriga myndigheter och institutioner. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Godemän och förvaltare, RGMF med säte i Stockholm. Förbundet är politiskt obundet och helt ideellt drivet. www.rgmf.se  Ett förbund som tillvaratar medlemsföreningarnas frågor på nationell nivå och som tillhandahåller försäkringar till sina medlemsföreningar som Kommuner i landet inte kan tillhandahålla enligt Kommunallagstiftningen.

Uppdraget som god man/förvaltare innebär att man företräder personer som av olika anledningar har svårt att bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom samt sörja för sin person. Dessa tre områden utgör kärnan i uppdraget.

Det är inom den ram som en god man eller förvaltare äger rätt att företräda den person som behöver stöd d.v.s. huvudmannen. Uppdraget kan ibland innebära svåra överväganden för den gode mannen, t.ex. hur;

Inkomsterna skall räcka till utgifterna

Vardagen skall organiseras för huvudmannen

Bevakar man huvudmannens rättigheter på bästa sätt

Huvudmannens förmögenhet skall placeras

Våra medlemmar

De erfarenheter som medlemmarna har inom skiftande områden är imponerande. Vi anser det viktigt att medlemmars kunskaper tas tillvara och att man på olika sätt kan stötta varandra i skilda frågor.

Föreningen har som ambition att alltid bjuda på intressant information i samband med föreningens (medlemsmöten, temakvällar och i studiecirklar). Nu under pandemitider är dessa möten mer eller mindre nedlagda. Vi har dock som förening köpt en licens för digitalt verktyg (Zoom) för att vi skall kunna genomföra medlemsmöten och årsmöte/stämma.

En långsiktig målsättning är även att föreningen skall kunna medverka till att underlätta byråkratin kring uppdraget.

Som medlem i föreningen omfattas Du av ansvar- och förmögenhetsförsäkring, samt kris och olycksfallsförsäkring som tecknats av riksförbundet.

Vad är det för skillnad på god man och förvaltare?

En god man och en förvaltare har i princip samma upp­gifter. Det handlar om att stötta och hjälpa de individer som behöver det i ekonomiska och juridiska rättigheter. Men det finns viktiga skillnader.

En god man är ett frivilligt stöd och innebär att individen själv går med på, att en god man utses av tingsrätten. En god man hjälper till med individens ekonomi och rättigheter i samhället. Den som har en god man har fortfarande rätt att själv bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal

En förvaltare är en tvångsåtgärd för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina pengar. Det är tingsrätten som beslutar om förvaltare. Beslutet kan ske utan individens eller anhörigas godkännande. Skillnaden med förvaltare istället för god man är att individen förlorar rätten till att själv hantera sina pengar eller ingå avtal.