Inkomsterna ska räcka till utgifterna

Huvudmannen har alltid tillgång till sina konton vid ett godmanskap dock inte vid förvaltarskap. Det gäller för god man eller förvaltare att se till att pengarna räcker till räkningar och uppehälle. Som ställföreträdare i uppdraget kan du använda dig av tre  olika typer av konton.

Ett transaktionskonto som används för att betala räkningar och hantera den löpande ekonomin. Det är ställföreträdarens uppgift att se till att det finns pengar till fasta utgifter.

Ett konto för fickpengar som huvudmannen själv kan förfoga över. Detta konto används av huvudmannen för att köpa mat, kläder eller andra saker.

Ett sparkonto där de pengar som inte behövs på transaktionskontot sparas till framtida behov.

Gode mannen eller förvaltaren ska endast disponera transaktionskontot övriga konton ska vara försedda med överförmyndarspärr.

Vardagen ska organiseras för huvudmannen

En förutsättning när du sköter huvudmannens ekonomi och vardagsjuridik är att hålla bra ordning på alla papper som du som god man/förvaltare ska hantera.

En del i att organisera vardagen är att hantera huvudmannens post. Som ställföreträdare kan du anmäla särskild postadress till Skatteverket. Den särskilda postadressen påverkar inte huvudmannens folkbokföringsadress.  

Att se till att huvudmannen har en meningsfull fritid är en viktig del i uppdraget. Men även att se till att boendet fungerar och är bra för huvudmannen. Dessutom är det viktigt att se till att den hjälp som huvudmannen blivit beviljad fungerar.

Hur bevakar man huvudmannens rättigheter på bästa sätt

En viktig del för dig som ställföreträdare är att bevaka huvudmannens rättigheter i olika situationer.

Det kan handla om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid till exempel ansökningar och överklaganden.

Det kan även handla om att söka bidrag vid behov eller ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service (LSS). Det skulle också kunna röra sig om att skriva avtal av olika slag.

Det kan också handla om att bevaka huvudmannens intressen när bostad ska köpas eller säljas.

Eller att företräda huvudmannen vid ett arvskifte. 

Huvudmannens förmögenhet ska placeras

Om huvudmannen har större tillgångar eller tillgångar placerade i värdepapper eller liknande behöver du som ställföreträdare veta vilka regler som gäller för kapitalplaceringar.

Huvudregeln är att det krävs ett samtycke från överförmyndaren när en god man/förvaltare ska placera huvudmannens tillgångar. En skriftlig ansökan ska inkomma från den gode mannen/förvaltaren, i den ska det stå skälet till placeringen, vilket belopp och en beskrivning av placeringsformen och villkor. Det finns dock undantag från samtyckeskravet. En överförmyndare får inte rekommendera dig som ställföreträdare att till exempel sälja en viss aktiepost eller placera pengar i en specifik fond. Istället ska överförmyndaren rekommendera att banken kontaktas för information om olika förslag.